achArtur Bogdański

Podstawę mojej pracy zawodowej, życia prywatnego i doktoranckich poszukiwań badawczych stanowi maksyma  summum ius summa iniuria  (łac.) – szczyt prawa to szczyt bezprawia; zbyt szczegółowe (bezwzględne) przestrzeganie prawa staje się przyczyną największej krzywdy.
Prowadząc od kilku lat Niepubliczną Szkołę Podstawową AZYL w Piastowie, zostałem rzeczywistością prawa oświatowego zmuszony do spojrzenia na meandry prawnicze nie tylko okiem nauczyciela i pedagoga, ale szczególnie managera placówki oświatowej.

Być może nieskromnie to zabrzmi, ale ścieżka mojego rozwoju edukacyjnego jest szeroka i odbija moje osobiste przestrzenie zainteresowań: jestem absolwentem prawa, doktorantem w Kolegium Prawa Katedry Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Odbyłem szkolenie z aplikacji adwokackiej i zdałem pozytywnie egzamin zawodowy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie współpracując z kancelarią adwokacką i radcy prawnego.

Zanim zostałem prawnikiem, po ukończeniu liceum rozpocząłem edukację w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, którą ukończyłem dyplomem z pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji. Uzyskałem również dyplom z oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Ukończyłem także psychologię i studia podyplomowe w zakresie seksuologii.

Jestem absolwentem filologii polskiej oraz historii (studia podyplomowe) w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.
Powyższe studia dały mi uprawnienia do wykonywania zawodu, który sprawia mi ogromną satysfakcję tj. pracy z dziećmi, kształtowania ich rozwoju, wrażliwości i umiejętności życia we współczesnym świecie.

Jako dyrektor szkoły zrozumiałem, jak ważna, oprócz pedagogicznych predyspozycji, jest wiedza z zakresu prawa. W ten sposób wróciłem do tego, co od dawna było moim celem – działalności prawniczej. W kręgu zainteresowań prawniczych jest szczególnie prawo administracyjne procesowe i materialne w zakresie działalności oświaty (ustawa o systemie oświaty, ustawa prawo oświatowe, karta nauczyciela). Drugim obszarem zainteresowań jest prawo pracy, co stało się przedmiotem badań naukowych.

Wraz z dyrektorem Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu Zdroju – Joanną Łodzińską – Czoch, jako autor i pomysłodawca prowadziłem program „Edu-Tube – (Nie)trudna oświata”, emitowany w telewizji internetowej Prawo24.tv, gdzie w cyklicznych odcinkach poruszane były kwestie interpretowania przepisów oświatowych.

Jako nauczyciel akademicki jestem wykładowcą m.in. na studiach podyplomowych dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi i studiach dziennych pedagogicznych. Prowadzone przedmioty:

 • prawo oświatowe,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy prawne resocjalizacji,
 • zarządzanie placówką oświatową,
 • metody wyboru kandydata na stanowisko kierownicze w jednostce oświatowej,
 • projektowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • ustawodawstwo społeczne,
 • prawno-społeczne uwarunkowania resocjalizacji,
 • metody wychowania w resocjalizacji,
 • wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • pedagogika resocjalizacyjna w teorii i praktyce,
 • systemy resocjalizacyjne na świecie.

Posiadam dyplom mediatora z uprawnieniami do wpisania na listę mediatorów sądowych w zakresie mediacji rodzinnych, karnych, cywilnych i gospodarczych.

Zdobyłem również uprawnienia Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej do orzekania w Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co w przeszłości mieściło się również w obszarze mojej pracy zawodowej.